operabaltycka

Stan na dzień 31.12.2018

Wartości niematerialne i prawne netto - brak

                              

Środki trwałe netto 13 141 116,24   

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 4 483,81   

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 11 121 809,59   

urządzenia techniczne i maszyny - 1 476 848,92   

środki transportu - brak

narzędzia, przyrządy i wyposażenie - 255 397,92   

środki trwałe w budowie - 282 576,00   

zaliczki na środki trwałe w budowie - brak

                              

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 1 382 754,14   

 

Data dodania 22.03.2019 r.

MAJĄTEK

Stan na dzień 31.12.2017

 

Wartości niematerialne i prawne netto

środki trwałe netto - 13 292 437,07

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 4 547,03

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 11 651 715,00

urządzenia techniczne i maszyny - 1 284 940,85

środki transportu - brak

narzędzia, przyrządy i wyposażenie - 351 234,19

środki trwałe w budowie zaliczki na środki trwałe w budowie - brak

 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 719 178,46