Opera Bałtycka w Gdańsku

Deklaracja dostępności - Opera Bałtycka w Gdańsku

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp:

Opera Bałtycka w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku http://www.operabaltycka.pl

Data publikacji: 2018-05-16

Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-16

Dostępność strony:  http://www.operabaltycka.pl

 1. istnieje wersja kontrastowa strony,
 2. istnieje możliwość powiększania czcionki,
 3. umiejscowienie menu w więcej niż jednym miejscu – mapa strony, odpowiadające sobie odnośniki w menu głównym (góra strony) oraz w mapie strony (dół strony),
 4. strona rozplanowana jest intuicyjnie, na zasadzie nie więcej niż 3 kliknięcia w celu dotarcia do informacji,
 5. odpowiednia kolejność informacji na pasku menu,
 6. prosty, wyraźny font bezszeryfowy ułatwiający przyswojenie tekstu,
 7. wyróżnienie odnośników,
 8. wszystkie zamieszczone pliki pdf i doc mają możliwość pobrania,
 9. pliki do pobrania są opatrzone osobnym tekstowym komentarzem z najważniejszymi informacjami,
 10. aktualności posiadają odpowiednio wyróżnione nagłówki,
 11. kolorystyka dopasowana do osób z nadwrażliwością na bodźce zewnętrzne, brak kontrastowych animacji,
 12. strona dwujęzyczna, odwzorowana 1:1 względem strony polskiej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. brak czytacza,
 2. brak przejścia w menu za pomocą Tabu,
 3. brak możliwości osobnego opisywania fotografii,
 4. wgrywane filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących.
   

Dostępność podmiotowej strony BIP (http://www.operabaltycka.nowybip.pl):

 1. strona zawiera instrukcję obsługi,
 2. istnieje możliwość  przechodzenia Tabem po opcjach,
 3. istnieje wersja kontrastowa strony,
 4. istnieje możliwość powiększania czcionki,
 5. czytacz,
 6. umiejscowienie menu w więcej niż jednym miejscu,
 7. możliwość podpisywania obrazków.

Deklarację dostępności sporządzono dnia: 31 marca 2020 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Boleska - Romanek (marta.boleska@operabaltycka.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc  na numer telefonu +48 58 763 49 12/13 w. 1/336. Tą samą drogą można składać wnioski  o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji   w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności  lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Opery Batyckiej w Gdańsku w części dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne jest dostosowane osób z niepełnosprawnościami. Wejście główne, prowadzące  do biur, na foyer i do sali widowiskowej znajduje się od strony  Al. Zwycięstwa.

Opera dysponuje czterema miejscami na widowni przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym również dla osób poruszających się na wózkach) i miejscami dla ich opiekunów obok.

Oprócz tego obok wejścia dla widzów (na poziomie kasy biletowej, w biurach Opery) znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

W budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku w oparciu o wytyczne podane przez Polski Związek Niewidomych przygotowano oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących: na podłodze w foyer i przy wejściu dla widzów znajduje się  oznakowanie liniowe - antypoślizgowe poliuretanowe listwy prowadzące. Jest też tablica tyflograficzna przy wejściu do budynku, informująca o tych udogodnieniach.

W budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku dostępny jest działający na podczerwień system wspomagania słuchu -  10 odbiorników dostępnych w Biurze Obsługi Widzów.

Po wcześniejszym ustaleniu  z Biurem Obsługi  Widza istnieje możliwość chwilowego zaparkowania samochodu z osobami z niepełnosprawnościami przed wejściem  od strony Al. Zwycięstwa.

W przypadku ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami zapewnione są m.in.: pomoc ze strony pracowników Opery Bałtyckiej w Gdańsku, komunikaty dźwiękowe i świetlne, oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

 

 


Data wytworzenia: 2020-03-31 15:31 Autor: Dorota Sławińska Data publikacji: 2020-03-31 15:31 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Sławińska Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-22 Osoba modyfikująca: Dorota Sławińska