Opera Bałtycka w Gdańsku

Kontrole zewnętrzne - Opera Bałtycka w Gdańsku

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne w 2019 roku

Lp. Podmiot wykonujący kontrolę Okres kontroli Zakres kontroli Efekt kontroli
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku 29.05.2019  

Przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ocena wyników kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji zadań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz stosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych, których przestrzeganie ma wpływ na stan sanitarny.

Protokół z kontroli zamieszczono poniżej.
2. Archiwum Państwowe w Gdańsku 29.05.2019 Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Wystąpienie pokontrolne zamieszczono poniżej.