Opera Bałtycka w Gdańsku

Opera Bałtycka w Gdańsku - Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Informacje niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Zgodnie art. 10, ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,  informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, przesłany do Opery Bałtyckiej w Gdańsku, złożony w Kancelarii Opery lub przesłany do faksem lub na adres mailowy:

sekretariat@operabaltycka.pl
fax: 58 763-49-14

 
 Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.


Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.1 Ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Opera Bałtycka w Gdańsku ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Opera może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Opera Bałtycka w Gdańsku pisemnie powiadamia Wnioskodawcę o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o przyczynach odmowy.