Opera Bałtycka w Gdańsku

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP - Opera Bałtycka w Gdańsku

Informacje niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

Zgodnie art. 10, ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,  informacja publiczna,  która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, przesłany do Opery Bałtyckiej w Gdańsku, złożony w Kancelarii Opery lub przesłany do faksem, lub na adres mailowy:

sekretariat@operabaltycka.pl
fax: 58 763-49-14

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.1 Ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić Wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie udostępnienia informacji publicznej, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Opera Bałtycka w Gdańsku ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Opera może pobrać od Wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Opera Bałtycka w Gdańsku pisemnie powiadamia Wnioskodawcę o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o przyczynach odmowy.

W pozostałych kwestiach związanych z udostępnieniem informacji publicznej stosuje się przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.