Opera Bałtycka w Gdańsku

Kontrole wewnętrzne - Opera Bałtycka w Gdańsku

Kontrole wewnętrzne

Kontrole wewnętrzne w 2019 roku

 

Lp. Podmiot wykonujący kontrolę Okres kontroli Zakres kontroli Efekt kontroli
1. Departament Kontroli i Audytu UMWP 11- 25.02.2019      

1. Gospodarowanie środkami publicznymi w szczególności w zakresie celowości, gospodarności i legalności ponoszonych wydatków.

2. Prowadzenie gospodarki kasowej.

3. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonywania zakupów poniżej 30 000 euro netto, w tym weryfikacja prawidłowości procedur i dokonywania zakupów zgodnie z procedurami.

4. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarze informacja i komunikacja.

5. Zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych w tym sposób uregulowania zasad związanych z rozliczaniem kosztów podróży i noclegów osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Wystąpienie pokontrolne zamieszczono poniżej.