Opera Bałtycka w Gdańsku

Status - Opera Bałtycka w Gdańsku

Opera Bałtycka w Gdańsku została utworzona zarządzeniem nr 145/93 Wojewody Gdańskiego z dnia 28 grudnia 1993 roku w sprawie podziału Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej.

Opera działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 194) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
  2. Umowy z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Opery Bałtyckiej w Gdańsku zawartej pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Pomorskim,
  3. Statutu nadanego Uchwałą nr 620/L/23 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku.

Opera Bałtycka w Gdańsku  jest samorządową instytucją kultury, dla której prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym.

Opera Bałtycka w Gdańsku  jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy.

Opera Bałtycka w Gdańsku  została wpisana z dniem 1 stycznia 1999 roku do Rejestru Instytucji  Kultury prowadzonego przez Województwo Pomorskie pod numerem 11/99 i posiada osobowość prawną.

Opera Bałtycka w Gdańsku  prowadzona jest jako wspólna instytucja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Pomorskiego.

Nadzór bezpośredni nad działalnością Opery Bałtyckiej w Gdańsku , z uwzględnieniem uprawnień Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynikających z obowiązujących przepisów i umowy, sprawuje Zarząd Województwa Pomorskiego.

wypis z Rejestru Instytucji Kultury