Opera Bałtycka w Gdańsku

Status - Opera Bałtycka w Gdańsku

Opera Bałtycka w Gdańsku została utworzona zarządzeniem nr 145/93 Wojewody Gdańskiego z dnia 28 grudnia 1993 roku w sprawie podziału Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej.

Opera działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
  • Statutu nadanego Uchwałą nr 248/XXIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Opera Bałtycka w Gdańsku  jest samorządową instytucją kultury, dla której prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym.

Opera została wpisana z dniem 1 stycznia 1999 roku do Rejestru Instytucji  Kultury prowadzonego przez Województwo Pomorskie pod numerem 11/99 i posiada osobowość prawną.

Organizatorem Opery Bałtyckiej w Gdańsku jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Nadzór nad działalnością Opery sprawuje Zarząd Województwa Pomorskiego.

 

Statut

wypis z Rejestru Instytucji Kultury