Opera Bałtycka w Gdańsku

Zadania - Opera Bałtycka w Gdańsku

Cele i zakres działalności Opery Bałtyckiej w Gdańsku zostały określone w §5 Statutu Opery Bałtyckiej w Gdańsku nadanego Uchwałą nr 620/L/23 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku:

  1. Celem działalności Opery jest zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie opery, baletu i innych form muzycznych a także realizowanie różnorodnych form teatralnych i interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych.
  2.  Do zakresu działania Opery należy organizowanie spektakli i widowisk muzycznych, operowych, baletowych, koncertów symfonicznych, kameralnych, recitali i innych form  artystycznych, przy udziale zespołów i artystów własnych, jak też przy pomocy krajowych i zagranicznych zespołów i artystów zapraszanych lub doraźnie angażowanych.
  3. Opera może realizować nagrania produkcji artystycznej wraz z ich rozpowszechnianiem.
  4. Opera prowadzi działalność edukacyjną, upowszechniającą i promocyjną w dziedzinie kultury.
  5. Opera może prowadzić działalność impresaryjną zgodną ze swymi celami statutowymi.