Opera Bałtycka w Gdańsku

Zadania - Opera Bałtycka w Gdańsku

Cele i zakres działalności Opery Bałtyckiej w Gdańsku zostały określone w §5 Statutu Opery Bałtyckiej w Gdańsku nadanego Uchwałą nr 248/XXIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku:

§5.

  • Celem działalności Opery jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie  opery, baletu i innych form muzycznych oraz zajęć edukacyjnych promujących operę i balet.
  • Opera realizuje swe cele poprzez organizowanie spektakli i widowisk muzycznych, operowych, baletowych, koncertów symfonicznych, kameralnych, recitali i innych form artystycznych, przy udziale zespołów i artystów własnych, jak też przy pomocy krajowych i zagranicznych zespołów i artystów zapraszanych lub doraźnie angażowanych.
  • Opera realizuje także nagrania produkcji artystycznej wraz z ich rozpowszechnianiem w celach archiwalnych, promocyjnych i reklamowych.
  • Opera prowadzi działalność impresaryjną zgodną ze swymi celami statutowymi.

 

Program działania instytucji na 4 sezony (2019-2023)