Opera Bałtycka w Gdańsku

Rejestry, ewidencje i archiwa - Opera Bałtycka w Gdańsku

Prowadzone rejestry i archiwa

W Operze Bałtyckiej w Gdańsku prowadzone są następujące rejestry:

1) rejestr skarg i wniosków (Kancelaria Opery)

2)rejestr aktów wewnętrznych (Kancelaria Opery)

3)rejestr zamówień publicznych (Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych)

 

Archiwum zakładowe posiada dokumentację aktową dotyczącą działalności Opery, w tym akty normatywne, plany i sprawozdania od 1995 roku oraz dokumentację działu artystycznego oraz promocji, zawierającą afisze, plakaty, zdjęcia, recenzje, itp. za lata 1994-2016. Zasób archiwum zakładowego jest głównie przeznaczony do użytku wewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach może być udostępniony innym osobom w celach badawczych lub naukowych. W celu uzyskania dostępu do archiwum należy zwrócić się z pisemną prośbą do Dyrektora Opery określając cel pozyskania informacji oraz jej zakres.

Jeżeli udostępnienie informacji objętej zbiorami archiwalnymi będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami dla Opery związanymi ze wskazanym w prośbie sposobie udostępnienia wniosku lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną w prośbie, Opera może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Opera Bałtycka w Gdańsku widnieje w Rejestrze podmiotów leczniczych: Księga Rejestrowa nr 000000011285, oznaczenie organu W-22.